Sonntag, 20. November 2016

Tiếng Đức : Lời khen tặng - biểu cảm cảm xúc .

Lời khen tặng đúng lúc và hợp lý làm đẹp lòng nhau , nó chính là cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp , và cũng là sự mở đầu tới những cơ hội đầy tiềm năng .
Những mẫu câu và từ vựng biểu cảm cảm xúc sau đây sẽ giúp bạn .


Du bist ja witzig!
Bạn vui tính quá!
*

Sie sind wundervoll!
Ông (bà) tuyệt vời quá!

Mittwoch, 9. November 2016

Học tiếng Đức : Đại từ sở hữu .và mẫu câu .

Của tôi – mein
*
Của bạn – dein
*
Của anh ấy – sein
*
Của cô ấy – ihr
*

Của chúng tôi – unser
*
Của các bạn – euer

Sonntag, 6. November 2016

Học tiếng Đức : Tình huống cần biện hộ - thanh minh .

Trong cuộc sống , ngòai sự giao tiếp bình thường suôn sẻ , đôi khi mình người thân hoặc bạn bè gặp phải tình huống không mong muốn  khiến người khác phật ý , điều cần thiết là phải diễn đạt để làm sao mọi người hiểu vấn đề - cảm thông. Những mẫu câu sau đây sẽ giúp bạn .

********


Tại sao bạn không đến?
Warum kommst du nicht?

Tôi không đến, bởi vì tôi không có thời gian.
Ich komme nicht, weil ich keine Zeit habe.