Sonntag, 11. Juni 2017

Tiếng Đức B1-Prüfung (DTZ) - BILDBESCHREIBUNG


Để thường xuyên cập nhật tất cả các bài học tiếng Đức , các bạn đăng ký gia nhập nhòm " Cùng học tiếng Đức cùng giao lưu  nhé  ---> TẠI ĐÂY

**********

B1-Prüfung (DTZ) -- mündliche Prüfung -- Bildbeschreibung (Junge, Mann, Fußball) -- Deutsch lernen


Donnerstag, 8. Juni 2017

Tiếng Đức B1-Prüfung (DTZ) - GEMEINSAM ETWAS PLANEN


Để thường xuyên cập nhật tất cả các bài học tiếng Đức , các bạn đăng ký gia nhập nhòm " Cùng học tiếng Đức cùng giao lưu  nhé  ---> TẠI ĐÂY

**************


Deutsch lernen: B1-Prüfung (DTZ) -- mündliche Prüfung -- (Renovieren) gemeinsam etwas planen

Đăng ký nhóm " Cùng học tiếng Đức Cùng Giao lưu "

Để thường xuyên cập nhật tất cả các bài học tiếng Đức , các bạn đăng ký gia nhập nhòm " Cùng học tiếng Đức cùng giao lưu  nhé  ---> TẠI ĐÂY

Deutsch lernen Grammatik - german grammar

Để thường xuyên cập nhật tất cả các bài học tiếng Đức , các bạn đăng ký gia nhập nhòm " Cùng học tiếng Đức cùng giao lưu  nhé  ---> TẠI ĐÂY

*******************


Nếu bạn gặp khó khăn trong việc chia động từ và đặt câu tiếng Đức , những video trong bài học này thực sự giúp bạn .

Deutsch lernen Grammatik 1: ich bin, du bist ...